Onlinekids

Договор с Организатор на онлайн среща

Договор при общи условия за ползване от Организатор на онлайн среща в платформата Onlinekids.bg

С приемането от Организатора на настоящите общи условия, между Организатора и “София играе” ООД се сключва Договор при общи условия за ползване от Организатор на онлайн среща в платформата Onlinekids.bg, администрирана от “София играе” ООД, (Договорът), при условия, както следва:

 1. Дефиниции
 2. Предмет на договора
 3. Възнаграждение
 4. Финансови отношения
 5. Права и задължения на “София играе” ООД
 6. Права и задължения на Организатор
 7. Общи разпоредби
 1. Дефиниции:
  За целите на Договора и ако не им е придадено изрично различно значение, следните термини означават:

1.1. София играе ООД -  ЕИК 203804115 регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Македония“ No 27, представлявано от: Деница Господинова и Цветелина Даскалова;

1.2. „Организатор“ – лице, което провежда онлайн курсове/ срещи, предназначени за деца и родители;

1.3. Onlinekids.bg - интернет платформа, администрирана от София играе ООД. Onlinekids.bg предоставя услуги по свързване на лица, които превеждат онлайн срещи и лица, желаещи да резервират участие в такива срещи.

1.4. „Дете“ – лице до 18 навършени години

1.5. „Клиент“, "потребител на платформата" – физическо лице, което резервира чрез Onlinekids.bg участие/присъствие на онлайн среща на Организатора.

1.6. „Онлайн курс/ среща/ събитие“ – проява с масово или по-ограничено присъствие от културен, развлекателен, образователен, спортен или друг характер, организирана от Организатора, която се провежда в избрана от Организатора онлайн платформа.

1.7. „Договор“ – договор при общи условия, сключен между София играе ООД и Организатора, уреждащ условията, при които София играе ООД предоставя на Организатора правото да предлага информация за срещи за деца и родители чрез интернет платформата Onlinekids.bg.

 1. Предмет на Договора

2.1. Със сключване на Договора, Страните постигат съгласие, че София играе ООД ще предостави на Организатора възможност да публикува информация за събитие/среща в интернет платформата Onlinekids.bg. 

2.2. Участието на Организатора в Onlinekids.bg ще се предоставя от София играе ООД възмездно, срещу възнаграждение/комисиона за всяка резервация за конкретна среща, реализирана през Onlinekids.bg.

2.3. С цел недопускане на съмнение, Страните уточняват, че ролята на София играе ООД чрез Onlinekids.bg е да посредничи между Организатора и лицата, заявяващи участие/присъствие на събитието/събитията, като София играе ООД няма качеството на страна в отношенията между Организатора и неговите клиенти, резервиращи участие/присъствие на среща, предложена чрез платформата.

2.4. Договорът между страните се счита за сключен след като Организаторът регистрира своя профил в Onlinekids.bg, въведе своите данни и избере опцията, че се съгласява с настоящите общи условия;

 1. Възнаграждение (комисиона) за участието в Onlinekids.bg

3.1. Срещу предоставеното от София играе ООД участие в Onlinekids.bg на срещите, предлагани от Организатора, последният се задължава да заплаща на София играе ООД комисиона, представляваща 12% (дванадесет процента) от всяка резервация за онлайн курс или събитие, извършена чрез Onlinekids.bg. Комисионната не включва ДДС. Всички такси са за сметка на София играе ООД.

 1. Финансови отношения между София играе ООД, Организатора и крайните клиенти.

4.1. Страните се договарят, че сумите за резервираните от крайните клиенти чрез Onlinekids.bg срещи на Организатора, ще бъдат заплащани от клиентите чрез системата на онлайн банкиране на „Банка ДСК“ АД, като сумите постъпват по сметка на София играе ООД. София играе ООД ще превежда на Организатора получените суми за срещи на Организатора до 10-то число на следващия месец, като удържа от получените суми дължимите възнаграждения (комисиони) за срещите, резервирани чрез Onlinekids.bg.

4.2. София играе ООД изпраща имейл на Организатора, в който посочва броя на продадените срещи, общата сума, както и комисионната. Организаторът на срещи преглежда отчета и издава фактура за сумата без комисионните. София играе ООД изплаща до 10-то число сумата по банкова сметка, която Организатора подава на София играе ООД. 

4.3. Страните се договарят, че София играе ООД не дължи връщане на получени възнаграждения в случай, че:

 • клиент упражни правото си да се откаже от сключения договор и се откаже да ползва/участва в събитието на Организатора въз основа на разпоредби, предвидени в действащото законодателство и/или на договорно основание;
 • Организаторът отмени/отложи събитие, независимо от причината за това и изрично помоли писмено чрез имейл София играе ООД да върне парите на заплатилите клиенти;
 • поради независещи от Страните обстоятелства, включително такива имащи характера на непреодолима сила не е възможно провеждането на събитието.

4.3.1 Във всеки един от тези случаи и/или в други случаи, когато за Организатора възникне задължение да върне пари на клиента поради отказ/отмяна/отлагане/непровеждане на събитието, София играе ООД не носи отговорност и не дължи връщане на получени възнаграждения, тъй като София играе ООД извършва редица разходи във връзка с поддръжката на платформата Onlinekids.bg, свързваща Организатора и клиентите. 

4.4. Страните се съгласяват, че във всеки случай, Onlinekids.bg има само ролята на посредник между Организатора и клиентите и не носи отговорност за уреждането на финансовите отношения между тях, произтичащи от събитието, неговото организиране, провеждане и/или непровеждане и начина на неговото протичане.

 1. Права и задължения на София играе ООД

5.1. София играе ООД поддържа платформата Onlinekids.bg  активна и предлага чрез нея събития на Организатора, които отговарят на предмета на настоящия договор и не нарушават действащото законадателство.

5.2. София играе ООД има право да получи възнаграждение за всички резервации на събития на Организатора, извършени чрез Onlinekids.bg.

5.3. София играе ООД има право да отказва по свое усмотрение и без да дължи обяснения включването на събития в Onlinekids.bg и/или да премахне същите в случай, че прецени, че същите нарушават законодателството и/или са неподходящи за деца и/или не отговарят на политиката на платформата, както и във всеки момент да премахне информацията за Организатора - неговият профил и курсове и да блокира неговия достъп до платформата. В този случай, Организаторът освобождава София играе ООД от отговорност и се отказва от всякакви претенции и обезщетения спрямо София играе ООД за събития невключени и/или изключени от платформата на основание тази разпоредба.

5.4. Независимо от всички други уговорки между Страните, София играе ООД има право във всеки един момент по свое усмотрение и без да дължи предизвестие да прекрати поддръжката на Onlinekids.bg като има задължение да уведоми за това Организатора, като този договор се счита прекратен от деня на уведомяването на организатора за прекратяване на поддръжката на платформата. Финансовите отношения за вече резервирани събития преди прекратяване дейността на платформата се уреждат в сроковете и при условията на договора. Със сключването на този договор, Организаторът освобождава София играе ООД от отговорност и се отказва от всякакви претенции и обезщетения спрямо София играе ООД, в случай, че последното вземе решение да прекрати дейността на Onlinekids.bg.

 1. Права и задължения на Организатора на курс/ събитие.

6.1. За да използва платформата, Организаторът регистрира свой профил, в който се задължава да посочи всички данни, които го индивидуализират като физическо/юридическо лице, както и да посочи свои контактни данни. Организаторът носи пълна отговорност за верността на данните, които предоставя на София играе ООД при регистриране на този профил. 

6.2.Организаторът има право да предложи за включване информация за свои срещи/събития в платформата Onlinekids.bg като се задължава да предлага чрез нея само онлайн срещи, предназначени за деца или родители. 

Организаторът подава информация за срещата, която включва заглавие, описание, визия, цени, отстъпки и детайли - вид на срещата, възрастова група, големина на групата, интернет платформа, в която ще се провежда срещата и т.н. - информация, необходима за обосновано вземане на решение от клиента за резервиране или не на съответната среща.

6.3. Организаторът се задължава своевременно да информира София играе ООД за настъпили промени в подадената информация.

6.4. Организаторът се задължава, че цената на събитието, предлагана на крайните клиенти чрез Onlinekids.bg няма да бъде по-висока от цената, която се предлага за същото събитие директно от Организатора и/или чрез други търговски канали. 

6.5. Организаторът има право да получи от София играе ООД сумите, получени от извършените чрез Onlinekids.bg резервации на негови събития след приспадане на дължимите на София играе ООД  възнаграждения.

6.6. Организаторът се задължава да предлага чрез Onlinekids.bg  само и единствено събития, подходящи за лица до 18 години и родители, като при организиране на срещите Организаторът носи пълната отговорност за тях, за тяхното законосъобразно провеждане и протичане, както и за осигуряване на живота, здравето и безопасността на участващите и присъстващите на тях.

6.7. София играе ООД не е организатор на събитията и не носи отговорност за тяхното планиране и/или провеждане, както и не може да носи отговорност в случай на тяхно отлагане/отмяна.

6.8. Организаторът се задължава да не споделя информация за личните данни на Клиентите, които е получил от София играе ООД и се задължава да ги използва само с цел подпомагане на провеждането на онлайн срещите. При злоупотреба с личните данни, предоставени му от София играе ООД, Организаторът носи наказателна отговорност.

6.9. В случаите по т. 4.3 по-горе, Организаторът се задължава да урежда финансовите си отношения с клиентите без да ангажира с това София играе ООД.

6.10. Организаторът се задължава да спазва стриктно действащото законодателство и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) в качеството му на Получател на лични данни във връзка с изпълнение на предмета на този договор и предоставяне на клиентите на участие в събитията на Организатора. Евентуални нарушения от страна на организатора на законодателството относно защитата на личните данни не ангажират отговорността на София играе ООД.

 1. Общи разпоредби

7.1. За всички неуредени изрично въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

7.2. Организаторът декларира, че се е запознал и приема съдържанието на Общи условия за използване на платформата Onlinekids.bg, публикувани на електронен адрес www.оnlinekids.bg, и макар същите да са приложими в отношенията между Onlinekids.bg и крайните клиенти, то при непълнота в този договор, Организаторът ще е обвързан от задължения към крайните клиенти, произтичащи и от Общите условия за клиентите. При промяна в Общите условия, София играе ООД уведомява Организатора.

7.3. Кореспонденцията между страните във връзка с този договор се осъществява по електронен път, на следните адреси:
За София играе ООД: office@onlinekids.bg
За Организатора: посоченият електронен адрес в профила на организатора

Съобщението се смята за получено от момента на постъпването му в електронната система на получателя, независимо дали същото е отворено/прочетено или не.

7.4. За използване платформата на Onlinekids.bg Организаторът трябва да има непрекъсната връзка с интернет, като той носи отговорност за получаване на достъп до мрежата, необходим за използването на платформата, който осигурява и заплаща сам. София играе ООД не гарантира, че платформата, ще функционира на всички видове устройства. За съдействие и помощ, Организаторът може да се обърне към София играе ООД  на office@onlinekids.bg 

7.5. Всички лични данни, които Организаторът предоставя при регистрирането на профил в Onlinekids.bg и във връзка с използването на платформата са защитени и се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните). За повече информация и подробна регламентация можете да се запознаете с с Политиката за поверителност на Onlinekids.bg. 

 1. Прекратяване на договора

8.1. София играе ООД има право по всяко време и без предупреждение да блокира или изтрие профила и създадените срещи на Организатора в платформата Onlinekids.bg, което води до прекратяване на този договор. София играе ООД не дължи обяснение за причините за своите действия. Някои от причините за това решение, но не само, могат да бъдат:

8.1.1. Неспазване на задълженията по този договор

8.1.2. Нарушение на Общите условия на Onlinekids.bg

8.1.3. Неявяване на Организатора на определените срещи

8.1.4. Оплакване от родител

Прекратяването на договора не освобождава страните от задълженията по заплащане на суми по договора.

8.2. Договорът се прекратява автоматично когато Организаторът престане да добавя нови дати към съществуващите срещи или спре да подава информация за нови срещи. Това не освобождава страните от задълженията им за заплащане на суми по договора.

8.3. Информацията в платформата Onlinekids.bg се запазва в срок от две календарни години. След този период Организаторът е нужно да създаде нов профил и да изпрати информация за нови срещи, ако реши да възобнови договорните отношение със София играе ООД.